طراحی سایت و بهبود سایت موجود

یکپارچه سازی نرم افزارهای سازمان از طریق پرتال

امروزه سازمان ها دارای تعداد زیادی نرم افزارهای مختلف هستند که هر یک، یک گوشه از وظایف سازمانی را بر عهده دارد. لیکن ایجاد شرایطی که این ابزارهای یکپارچه عمل کنند با توجه به نوع سازمان نیازمند طراحی و فرآیندسازی خاص میباشد.

مشاوره در ایجاد اتوماسیون و حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان

اتوماسیون یکی از ۳ اصل جدید موفقیت یک سازمان است. اما برخی سازمانها صرفاً اتوماسیون را در حد اسناد پیش برده اند. زنده کردن فرآیند و ایجاد امکان تهیه گزارشات مدیریتی در طراحی سایت امکان مدیریت بهتر سازمان را فراهم می آورد.

اجرای CRM و ERP وMIS و helpdesk

بسته به نوع سازمان، طراحی سایت و پیاده سازی تخصصی ابزارهای کار مستلزم نگاه تخصصی به آن سازمان است

طراحی و ساخت انواع داشبوردهای مدیریتی اختصاصی هر سازمان مبتنی بر وب

داشبوردهای مدیریتی از مهمترین ابزارهای هدایت امروز بخش های مختلف یک کسب و کار است. امکان مشاهده همزمان تغییرات و وضعیت نقاط مهم کسب و کار به طور همزمان از وظایف داشبوردهای مدیریتی است.

طراحی و آنلاین سازی فرآیند های بخشی و یا کلی سازمان

ارائه مشاوره صحیح در طراحی فرآیند و ایجاد و اصلاح نظام اداری مبتنی بر فناوری در طراحی سایت و ایجاد شرایط پویایی و بهبود مستمر آن از مهمترین عوامل موفقیت سازمان میباشد.