pre-loader

از منوی سمت راست، گروه محصول و خدمات مورد نظر برای مقایسه را انتخاب فرمائید.

هاست ویندوز ایران شخصـی نقره ای شخصی طلایی شرکتـی نقره ای شرکتی طلایی سازمانی نقره ای سازمانی طلایی ۱ سازمانی طلایی ۲ سازمانی طلایی ۳ سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۵۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعدادسابدامین – سایت ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مقدار فضای Ms SQL 2008 up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
مقدار فضای دیتابیس MySQL up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
تعداد ایمیل پاپ تری Email pop3 ۵۰ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست Plesk yes yes yes yes yes yes yes yes yes
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtp yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده ازAJAX در محیط وب میل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد ویروس AntiVirus yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد اسپم Anti SPAM Filters yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده از اوت لوک نسخه XX yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکار yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات برنامه نویسی
ASP yes yes yes yes yes yes yes yes yes
PHP 5.2.x & 5.3.x & 5.4.x yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ASP.NET v 1.1, 2, 3, 3.5, 4 yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Frontpage ext. yes yes yes yes yes yes yes yes yes
CGI support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Custom error documents yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Perl v.xx na yes yes yes yes yes yes yes yes
Python support na yes yes yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از SSL na yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان IP اختصاصی na yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات پایگاه داده Database Support
MS Access yes yes yes yes yes yes yes yes yes
تعداد بانک MySQL ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
حجم بانک MySQL up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
مدیریت دیتابیس PHPMyAdmin yes yes yes yes yes yes yes yes yes
تعداد بانک Ms SQL Server ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۷ ۵
مقدار فضای Ms SQL 2008 up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
مدیریت دیتابیس Ms SQL Server yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ODBC DSN ۳ ۵ ۵ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰ ۴۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ورد پرس فارسی Word Press yes yes yes yes yes yes yes yes yes
جوملا Joomla CMS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
پورتال Dot Net Nuke فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
bbClone – counter na yes yes yes yes yes yes yes yes
gtChat – chat engine na na yes yes yes yes yes yes yes
هزینه ۶ ماهه ۲۰۱,۶۰۰ ۲۷۰,۹۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ ۷۵۲,۸۵۰ ۱,۲۴۴,۲۵۰ ۲,۱۹۸,۷۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه سالانه ۳۲۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۴۹۰,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۲ ساله هر سال ۲۸۸,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۵۰۰ ۱,۷۷۷,۵۰۰ ۳,۱۴۱,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۳ ساله هر سال ۲۵۶,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۹۵۶,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۲,۷۹۲,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هاست لینوکس خارج شخصـی نقره ای شخصی طلایی شرکتـی نقره ای شرکتی طلایی سازمانی نقره ای سازمانی طلایی ۱ سازمانی طلایی ۲ سازمانی طلایی ۳ سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۵۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعدادسابدامین – سایت ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس MySQL ۳ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
حجم بانک MySQL ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB
تعداد ایمیل پاپ تری ۵۰ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtp yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد ویروس AntiVirus yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد اسپم Anti SPAM Filters yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده از اوت لوک نسخه XX yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکار yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات برنامه نویسی
PHP 5.2.x & 5.3.x yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Allows web users scripting yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Frontpage ext. yes yes yes yes yes yes yes yes yes
CGI support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Perl v.xx yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Python support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Custom error documents yes yes yes yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از SSL no yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان IP اختصاصی no yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات پایگاه داده Database Support
تعداد بانک MySQL ۳ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
حجم بانک MySQL ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB
مدیریت دیتابیس PHPMyAdmin yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ODBC DSN ۳ ۵ ۵ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰ ۸۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ورد پرس فارسی Word Press yes yes yes yes yes yes yes yes yes
جوملا Joomla CMS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
bbClone – counter no yes yes yes yes yes yes yes yes
gtChat – chat engine no no yes yes yes yes yes yes yes
هزینه ۶ ماهه ۱۷۵,۷۷۰ ۲۷۰,۹۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ ۷۵۲,۸۵۰ ۱,۲۴۴,۲۵۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه سالانه ۲۷۹,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۹۷۵,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۲ ساله هر سال ۲۵۱,۱۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۵۰۰ ۱,۷۷۷,۵۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۳ ساله هر سال ۲۲۲,۲۰۰ ۳۴۴,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۹۵۶,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هاست لینوکس ایران شخصـی نقره ای شخصی طلایی شرکتـی نقره ای شرکتی طلایی سازمانی نقره ای سازمانی طلایی ۱ سازمانی طلایی ۲ سازمانی طلایی ۳ سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۵۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعدادسابدامین – سایت ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس MySQL ۳ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
حجم بانک MySQL ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB
تعداد ایمیل پاپ تری ۵۰ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست Plesk yes yes yes yes yes yes yes yes yes
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtp yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد ویروس AntiVirus yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد اسپم Anti SPAM Filters yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده از اوت لوک نسخه XX yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکار yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات برنامه نویسی
PHP 5.2.x & 5.3.x yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Allows web users scripting yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Frontpage ext. yes yes yes yes yes yes yes yes yes
CGI support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Perl v.xx yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Python support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Custom error documents yes yes yes yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از SSL no yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان IP اختصاصی no yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات پایگاه داده Database Support
تعداد بانک MySQL ۳ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
حجم بانک MySQL ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB
مدیریت دیتابیس PHPMyAdmin yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ODBC DSN ۳ ۵ ۵ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰ ۸۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ورد پرس فارسی Word Press yes yes yes yes yes yes yes yes yes
جوملا Joomla CMS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
bbClone – counter no yes yes yes yes yes yes yes yes
gtChat – chat engine no no yes yes yes yes yes yes yes
هزینه ۶ ماهه ۱۷۵,۷۷۰ ۲۷۰,۹۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ ۷۵۲,۸۵۰ ۱,۲۴۴۴,۲۵۰ ۲,۰۴۱,۲۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه سالانه ۲۷۹,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۲ ساله هر سال ۲۵۱,۱۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۵۰۰ ۱۷۷۷,۵۰۰ ۲,۹۱۶,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۳ ساله هر سال ۲۲۲,۲۰۰ ۳۴۴,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۹۵۶,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
نمایندگی حجمی ویندوز ایران Res-۱۰۰۰MB Res-۲۰۰۰MB Res-۵۰۰۰MB Res-۱۰۰۰۰MB Res-۲۰۰۰۰MB Res-۳۰۰۰۰MB
نظیمات اولیه (راه اندازی سرویس) رایگان yes yes yes yes yes yes
مزایای نمایندگی فروش هاست ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
امکانات عمومی
تعداد وب هاستینگ قابل ایجاد ۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰
حجم کل سرویس ۱۰۰۰MB ۲۰۰۰MB ۵۰۰۰MB ۱۰,۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB
ترافیک ماهانه ۲۵GB ۲۵GB ۱۰۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعداد دیتابیس MySQL ۱۰ ۱۰ ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
حجم بانک MySQL ۱۰۰MB ۱۰۰MB ۴۰۰MB ۴۰۰MB ۶۰۰MB ۶۰۰MB
تعداد دیتابیس MS SQL ۵ ۵ ۲۰ ۲۰ ۵۰ ۵۰
حجم بانک MS SQL ۲۵MB ۲۵MB ۱۰۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۲۰۰MB
تعداد ایمیل POP3 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Redirects ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Groups ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Responders ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mailing Lists ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
Plesk 11 yes yes yes yes yes yes
زبانهای برنامه نویسی (Programming Languages)
ASP 3.0 yes yes yes yes yes yes
ASP.NET 3.5 / ASP.NET 2.0 / ASP.NET 1.1 yes yes yes yes yes yes
ASP.NET 4.0 yes yes yes yes yes yes
ASP.NET 4.5 yes yes yes yes yes yes
Perl 5.x yes yes yes yes yes yes
PHP 5.x yes yes yes yes yes yes
Tcl 8.x yes yes yes yes yes yes
SHTML/DHTML yes yes yes yes yes yes
Microsoft MVC در Win 2008 R2 yes yes yes yes yes yes
Razor View Engine yes yes yes yes yes yes
پست الکترونیک(Email)
Email Accounts yes yes yes yes yes yes
POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3 yes yes yes yes yes yes
Web Mail yes yes yes yes yes yes
Auto Responders yes yes yes yes yes yes
Email Forwarding yes yes yes yes yes yes
Email Aliases yes yes yes yes yes yes
Vacation Message yes yes yes yes yes yes
Address Book yes yes yes yes yes yes
Virus Scanning yes yes yes yes yes yes
Live up-to-date Anti Spam yes yes yes yes yes yes
Send/Receive HTML formatted Messages yes yes yes yes yes yes
Processing Rules yes yes yes yes yes yes
Spell Checking yes yes yes yes yes yes
Personal Calendar yes yes yes yes yes yes
اجزاء برنامه نویسی (Components)
ASP Components yes yes yes yes yes yes
.NET Components yes yes yes yes yes yes
General Components yes yes yes yes yes yes
Windows Communication Foundation (WCF) yes yes yes yes yes yes
بانک اطلاعاتی (Database)
ODBC yes yes yes yes yes yes
MS SQL 2005 yes yes yes yes yes yes
MS SQL 2008 R2 yes yes yes yes yes yes
MS Access yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes
امنیت (Security)
Symantec Security Software yes yes yes yes yes yes
Protected by up-to-date Firewall yes yes yes yes yes yes
Password Protection yes yes yes yes yes yes
Permission Settings yes yes yes yes yes yes
Automatic Updates yes yes yes yes yes yes
پشتیبان گیری
هفتگی (Backup Server) yes yes yes yes yes yes
ماهیانه (Mirrored HDD) yes yes yes yes yes yes
امکانات جانبی
URL Forwarding yes yes yes yes yes yes
Virtual Directory yes yes yes yes yes yes
DNS Management yes yes yes yes yes yes
Anonymous FTP yes yes yes yes yes yes
File Manager yes yes yes yes yes yes
Custom Error Pages yes yes yes yes yes yes
معرفی به موتورهای جستجو yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی فنی
پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق پست الکترونیک yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق دور نگار yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق تیکت yes yes yes yes yes yes
هزینه ماهانه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۵۳۰,۰۰۰ ۸۳۲,۰۰۰ ۱,۱۴۴,۰۰۰ ۱,۴۸۹,۰۰۰
هزینه ۳ ماهه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۱,۹۲۲,۰۰۰ ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۴۳۷,۴۰۰
هزینه ۶ ماهه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۱,۸۸۵,۰۰۰ ۲,۹۵۷,۰۰۰ ۴,۰۶۲,۰۰۰ ۵,۲۸۸,۴۰۰
هزینه سالانه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۸,۱۳۶,۰۰۰
خرید پکیج ارائه نمی شود ارائه نمی شود خـرید خـرید خـرید خـرید
نمایندگی حجمی لینوکس ایران Res-۱۰۰۰MB Res-۲۰۰۰MB Res-۵۰۰۰MB Res-۱۰۰۰۰MB Res-۲۰۰۰۰MB Res-۳۰۰۰۰MB
نظیمات اولیه (راه اندازی سرویس) رایگان yes yes yes yes yes yes
مزایای نمایندگی فروش هاست ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
امکانات عمومی
تعداد وب هاستینگ قابل ایجاد ۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰
حجم کل سرویس ۱۰۰۰MB ۲۰۰۰MB ۵۰۰۰MB ۱۰۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB
ترافیک ماهانه ۲۵GB ۲۵GB ۱۰۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعداد دیتابیس MySQL ۲۰ ۲۰ ۸۰ ۸۰ ۱۲۰ ۱۲۰
حجم بانک MySQL ۲۰۰MB ۲۰۰MB ۷۰۰MB ۷۰۰MB ۹۰۰MB ۹۰۰MB
تعداد ایمیل POP3 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Redirects ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Groups ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Responders ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mailing Lists ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
Plesk 11 yes yes yes yes yes yes
زبانهای برنامه نویسی (Programming Languages)
Perl 5.x yes yes yes yes yes yes
PHP 5.x.x yes yes yes yes yes yes
Python 2.x yes yes yes yes yes yes
Tcl 8.x yes yes yes yes yes yes
Ruby 1.x yes yes yes yes yes yes
SHTML/DHTML yes yes yes yes yes yes
Compiled CGI and SSI yes yes yes yes yes yes
پست الکترونیک(Email)
Email Accounts yes yes yes yes yes yes
POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3 yes yes yes yes yes yes
Web Mail yes yes yes yes yes yes
Auto Responders yes yes yes yes yes yes
Email Forwarding yes yes yes yes yes yes
Email Aliases yes yes yes yes yes yes
Vacation Message yes yes yes yes yes yes
Address Book yes yes yes yes yes yes
Virus Scanning yes yes yes yes yes yes
Live up-to-date Anti Spam yes yes yes yes yes yes
Send/Receive HTML formatted Messages yes yes yes yes yes yes
Processing Rules yes yes yes yes yes yes
Spell Checking yes yes yes yes yes yes
Personal Calendar yes yes yes yes yes yes
اجزاء برنامه نویسی (Components)
ASP Components yes yes yes yes yes yes
.NET Components yes yes yes yes yes yes
General Components yes yes yes yes yes yes
Windows Communication Foundation (WCF) yes yes yes yes yes yes
بانک اطلاعاتی (Database)
ODBC yes yes yes yes yes yes
MS SQL 2005 yes yes yes yes yes yes
MS SQL 2008 R2 yes yes yes yes yes yes
MS Access yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes
امنیت (Security)
Symantec Security Software yes yes yes yes yes yes
Protected by up-to-date Firewall yes yes yes yes yes yes
Password Protection yes yes yes yes yes yes
Permission Settings yes yes yes yes yes yes
Automatic Updates yes yes yes yes yes yes
پشتیبان گیری
هفتگی (Backup Server) yes yes yes yes yes yes
ماهیانه (Mirrored HDD) yes yes yes yes yes yes
امکانات جانبی
URL Forwarding yes yes yes yes yes yes
Virtual Directory yes yes yes yes yes yes
DNS Management yes yes yes yes yes yes
Anonymous FTP yes yes yes yes yes yes
File Manager yes yes yes yes yes yes
Custom Error Pages yes yes yes yes yes yes
معرفی به موتورهای جستجو yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی فنی
پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق پست الکترونیک yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق دور نگار yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق تیکت yes yes yes yes yes yes
هزینه ماهانه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۵۱۲,۰۰۰ ۷۸۷,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰ ۱,۴۵۱,۰۰۰
هزینه ۳ ماهه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۱,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۸۱۶,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۳۴۸,۰۰۰
هزینه ۶ ماهه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۳,۸۶۰,۰۰۰ ۵,۱۵۹,۰۰۰
هزینه سالانه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۷,۹۲۶,۰۰۰
خرید پکیج ارائه نمی شود ارائه نمی شود خـرید خـرید خـرید خـرید
سرور مجازی ایران لینوکس – ویندوز
VPS شخصی شرکتی سازمانی VPS IIII VPS V VPS VI VPS VII
Setup fee – Tomans رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
Disk Space
Disk Space – Dedicated ۳۰GB ۶۰GB ۹۰GB ۱۲۰GB ۱۵۰GB ۱۷۵GB ۲۰۰GB
Mirrored HDDs yes yes yes yes yes yes yes
HDD Type SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10
RAM
RAM ۱Gb ۲Gb ۳Gb تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
CPU
CPU (Dedicated) ۱core ۲core ۳core تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
CPU (Burst) ۱۰۰۰MHz ۲۰۰۰MHz ۲۰۰۰MHz تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
Network
Traffic Quote / Month ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۳۰۰GB ۱۳۵Gb ۱۷۰Gb ۲۰۰Gb ۲۵۰Gb
Uplink Port ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps
IPs (Dedicated) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
Additional Features
Email/FTP Accounts yes yes yes yes yes yes yes
Remote Reboot yes yes yes yes yes yes yes
Admin / Root Access yes yes yes yes yes yes yes
Private DNS’es yes yes yes yes yes yes yes
Firewall / VPN yes yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes yes
Third Party Software yes yes yes yes yes yes yes
RDP yes yes yes yes yes yes yes
هزینه یک ماه تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه شش ماه تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه یکسال تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید آنلاین تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
سرور اختصاصی ایران لینوکس – ویندوز
Dedicated Server ۱۲۵ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ DS V DS VI DS VII
Setup fee – Tomans ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
Disk Space
Disk Space – Dedicated ۱۲۵GB ۲۵۰GB ۵۰۰GB ۱۰۰۰GB ۲۰۰۰GB ۳۰۰۰GB ۴۰۰۰GB
Mirrored HDDs yes yes yes yes yes yes yes
HDD Type SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10 SSD RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10
RAM
RAM ۸Gb ۱۶Gb ۳۲Gb ۶۴Gb ۱۲۸Gb ۲۵۶Gb ۲۵۶Gb
CPU
CPU (Dedicated) ۲core ۲core ۴core ۸core ۱۶core ۱۶core ۱۶core
CPU (Burst) ultimate ultimate ultimate ultimate ultimate ultimate ultimate
Network
Traffic Quote / Month ۵۰۰GB ۵۰۰GB ۵۰۰GB ۱۰۰۰Gb ۱۵۰۰Gb ۲۰۰۰Gb ۲۵۰۰Gb
Uplink Port ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps
IPs (Dedicated) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
Additional Features
Email/FTP Accounts yes yes yes yes yes yes yes
Remote Reboot yes yes yes yes yes yes yes
Admin / Root Access yes yes yes yes yes yes yes
Private DNS’es yes yes yes yes yes yes yes
Firewall / VPN yes yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes yes
Third Party Software yes yes yes yes yes yes yes
RDP yes yes yes yes yes yes yes
هزینه یک ماه تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شش ماه ۱۵% off تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
یکسال ۳۰% off تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید آنلاین تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
میزبانی ایمیل ۵۰۰MB ۱۰۰۰MB ۲۰۰۰MB
Web Mail yes yes yes
Auto Responders yes yes yes
Email Forwarding yes yes yes
Email Aliases yes yes yes
Vacation Message yes yes yes
Address Book yes yes yes
Virus Scanning yes yes yes
Live up-to-date Anti Spam yes yes yes
Send/Receive HTML formatted Messages yes yes yes
Processing Rules yes yes yes
Spell Checking yes yes yes
Personal Calendar yes yes yes
۲۴*۷ Support yes yes yes
قیمت ماهانه ۱۵۲,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
خرید خـرید خـرید خـرید
بسته های طراحی سایت فوری بسته ی طراحی سایت فوری ۱ بسته ی طراحی سایت فوری ۲ بسته ی طراحی سایت فوری ۳
ثبت دامنه ir رایگان yes yes yes
اختصاص هاست رایگان yes yes yes
نصب و تنظیم سیستم مدیریت محتوا yes yes yes
آموزش کنترل پنل رایگان yes yes yes
شخصی سازی بخش های قالب na yes yes
تعداد زبان ۱ ۱ ۱
تعداد صفحات داخلی ۰ ۰ ۱۰
مدت زمان انجام یک روز کاری سه روز کاری پنج روز کاری
پیش نیاز آشنایی اولیه آشنایی نسبی na
نصب قالب از پیش ساخته شده انتخاب از آلبوم پوسته ها انتخاب از آلبوم پوسته ها انتخاب از آلبوم پوسته ها
هزینه یکسال ۴۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید
بسته های طراحی سایت اطلاع رسانی بسته طراحی سایت اطلاع رسانی ۱ بسته طراحی سایت اطلاع رسانی ۲ بسته طراحی سایت اطلاع رسانی ۳
ریسپانسیو (با ۳ خروجی موبایل تبلت دسکتاپ) na yes yes
طراحی قالب اختصاصی yes yes yes
طراحی گرافیک اختصاصی yes yes yes
نصب و تنظیم سیستم مدیریت محتوا yes yes yes
جلسه ی آموزشی yes yes yes
جلسه ی مشاوره ی تعیین قالب yes yes yes
تعداد زبان ۱ ۱ ۲
تعداد صفحات داخلی ۵ صفحه ۵ صفحه ۱۵ صفحه
هزینه یکسال ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید
بسته های طراحی سایت فروشگاه اینترنتی بسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ۱ بسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ۲ بسته طراحی سایت فروشگاه اینترنتی ۳ بسته طراحی و اجرای فروشگاه اینترنتی انتخابی
ریسپانسیو (با ۳ خروجی موبایل تبلت دسکتاپ) na na yes yes
بسته طراحی و اجرای فروشگاه اینترنتی انتخابی yes yes yes yes
طراحی گرافیک اختصاصی na na yes yes
طراحی قالب اختصاصی na na yes yes
شخصی سازی قالب yes yes yes yes
نصب و تنظیم سیستم فروشگاه اینترنتی yes yes yes yes
نصب و تنظیم سیستم تجارت الکترونیک yes yes yes yes
نصب یک درگاه بانکی yes yes yes yes
نصب افزونه های مالی فروش آنلاین yes yes yes yes
نصب سامانه ارسال اس ام اس yes yes yes yes
نصب سامانه خودکار بروزآوری تلگرام na yes yes yes
آموزش کنترل پنل مدیریت محتوا yes yes yes yes
جلسه مشاوره تعیین قالب yes yes yes yes
تعداد صفحات داخلی اولیه na ۵ صفحه ۵ صفحه yes
تعداد محصولات اولیه na ۵ صفحه ۵ صفحه yes
تعداد زبان ۱ ۱ ۲ ۲
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی محصول na na yes yes
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی محصولات na na yes yes
طراحی و ساخت صفحه اختصاصی فاکتور na na yes yes
طراحی صفحه اختصاصی مقایسه محصولات na na yes yes
هزینه یکسال ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ شروع از صفر تومان (هزینه تنظیم ۳۰۰,۰۰۰)
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید خـرید

برای طراحی سایت نیاز به کمک دارید؟

سلام خوش آمدید!
برای ارائه خدمات بهتر در زمینه طراحی سایت و سئو مشاوران ما در واتس اپ در خدمت شما هستند.

منو