سرور اختصاصی ایران لینوکس – ویندوز
Dedicated Server۱۲۵۲۵۰۵۰۰۱۰۰۰ DS V DS VI DS VII
Setup fee – Tomans۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
Disk Space
Disk Space – Dedicated۱۲۵GB۲۵۰GB۵۰۰GB ۱۰۰۰GB ۲۰۰۰GB ۳۰۰۰GB ۴۰۰۰GB
Mirrored HDDsyesyesyesyesyesyesyes
HDD TypeSAS RAID 10SAS RAID 10SAS RAID 10 SSD  RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10 SSD SAS Hybrid RAID 10
RAM
RAM۸Gb۱۶Gb۳۲Gb۶۴Gb۱۲۸Gb۲۵۶Gb۲۵۶Gb
CPU
CPU (Dedicated)۲core۲core۴core۸core۱۶core۱۶core۱۶core
CPU (Burst)ultimateultimateultimateultimateultimateultimateultimate
Network
Traffic Quote / Month۵۰۰GB۵۰۰GB۵۰۰GB ۱۰۰۰Gb ۱۵۰۰Gb ۲۰۰۰Gb ۲۵۰۰Gb
Uplink Port۱۰۰Mbps۱۰۰Mbps۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps
IPs (Dedicated)۱۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱
Additional Features
Email/FTP Accountsyesyesyesyesyesyesyes
Remote Rebootyesyesyesyesyesyesyes
Admin / Root Accessyesyesyesyesyesyesyes
Private DNS’esyesyesyesyesyesyesyes
Firewall / VPNyesyesyesyesyesyesyes
MySQLyesyesyesyesyesyesyes
Third Party Softwareyesyesyesyesyesyesyes
RDPyesyesyesyesyesyesyes
هزینه یک ماه (تـومـان)۴۰۰۰۰۰۷۲۰۰۰۰۱۴۴۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
شش ماه (تـومـان)۱۵% off۲۰۴۰۰۰۰۳۶۷۲۰۰۰۷۳۴۴۰۰۰۱۲۷۵۰۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
یکسال (تـومـان) ۳۰% off۳۳۶۰۰۰۰۶۰۴۸۰۰۰۱۲۰۹۶۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید
خرید آنلاینخریدخریدخریدخریدتماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید