ثبت نام | ورود
پشتیبانی | مشاوره | تماس با ما | ۲۳۰۸۷ ۲۱ (۹۸+)

از منوی سمت راست، گروه محصول و خدمات مورد نظر برای مقایسه را انتخاب فرمائید.

هاست ویندوز ایران شخصـی نقره ای شخصی طلایی شرکتـی نقره ای شرکتی طلایی سازمانی نقره ای سازمانی طلایی ۱ سازمانی طلایی ۲ سازمانی طلایی ۳ سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۵۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعدادسابدامین – سایت ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مقدار فضای Ms SQL 2008 up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
مقدار فضای دیتابیس MySQL up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
تعداد ایمیل پاپ تری Email pop3 ۵۰ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست Plesk yes yes yes yes yes yes yes yes yes
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtp yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده ازAJAX در محیط وب میل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد ویروس AntiVirus yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد اسپم Anti SPAM Filters yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده از اوت لوک نسخه XX yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکار yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات برنامه نویسی
ASP yes yes yes yes yes yes yes yes yes
PHP 5.2.x & 5.3.x & 5.4.x yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ASP.NET v 1.1, 2, 3, 3.5, 4 yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Frontpage ext. yes yes yes yes yes yes yes yes yes
CGI support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Custom error documents yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Perl v.xx na yes yes yes yes yes yes yes yes
Python support na yes yes yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از SSL na yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان IP اختصاصی na yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات پایگاه داده Database Support
MS Access yes yes yes yes yes yes yes yes yes
تعداد بانک MySQL ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
حجم بانک MySQL up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
مدیریت دیتابیس PHPMyAdmin yes yes yes yes yes yes yes yes yes
تعداد بانک Ms SQL Server ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۷ ۵
مقدار فضای Ms SQL 2008 up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
مدیریت دیتابیس Ms SQL Server yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ODBC DSN ۳ ۵ ۵ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰ ۴۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ورد پرس فارسی Word Press yes yes yes yes yes yes yes yes yes
جوملا Joomla CMS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
پورتال Dot Net Nuke فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
bbClone – counter na yes yes yes yes yes yes yes yes
gtChat – chat engine na na yes yes yes yes yes yes yes
هزینه ۶ ماهه ۲۰۱,۶۰۰ ۲۷۰,۹۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ ۶۷۴,۱۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۲,۰۴۱,۲۰۰ ۳,۵۹۱,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه سالانه ۳۲۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۲ ساله هر سال ۲۸۸,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۹۶۳,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۲,۹۱۶,۰۰۰ ۵,۱۳۰,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۳ ساله هر سال ۲۶۷,۰۰۰ ۳۵۸,۳۳۳ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۹۱,۶۶۷ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۷۵۰,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هاست لینوکس خارج شخصـی نقره ای شخصی طلایی شرکتـی نقره ای شرکتی طلایی سازمانی نقره ای سازمانی طلایی ۱ سازمانی طلایی ۲ سازمانی طلایی ۳ سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۵۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعدادسابدامین – سایت ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس MySQL ۳ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
حجم بانک MySQL ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB
تعداد ایمیل پاپ تری ۵۰ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtp yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد ویروس AntiVirus yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد اسپم Anti SPAM Filters yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده از اوت لوک نسخه XX yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکار yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات برنامه نویسی
PHP 5.2.x & 5.3.x yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Allows web users scripting yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Frontpage ext. yes yes yes yes yes yes yes yes yes
CGI support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Perl v.xx yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Python support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Custom error documents yes yes yes yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از SSL no yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان IP اختصاصی no yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات پایگاه داده Database Support
تعداد بانک MySQL ۳ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
حجم بانک MySQL ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB
مدیریت دیتابیس PHPMyAdmin yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ODBC DSN ۳ ۵ ۵ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰ ۸۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ورد پرس فارسی Word Press yes yes yes yes yes yes yes yes yes
جوملا Joomla CMS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
bbClone – counter no yes yes yes yes yes yes yes yes
gtChat – chat engine no no yes yes yes yes yes yes yes
هزینه ۶ ماهه ۳۱۱,۲۲۰ ۴۱۰,۷۶۰ ۵۳۵,۵۰۰ ۸۹۲,۷۱۰ ۱,۴۵۹,۷۱۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه سالانه ۴۹۴,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۱,۴۱۷,۰۰۰ ۲,۳۱۷,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۲ ساله هر سال ۴۴۴,۶۰۰ ۵۸۸,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰ ۱,۲۷۵,۳۰۰ ۲,۰۸۵,۳۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۳ ساله هر سال ۴۱۱,۶۶۷ ۵۴۳,۳۳۳ ۷۰۸,۳۳۳ ۱,۱۸۰,۶۶۷ ۱,۹۳۰,۸۳۳ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هاست لینوکس ایران شخصـی نقره ای شخصی طلایی شرکتـی نقره ای شرکتی طلایی سازمانی نقره ای سازمانی طلایی ۱ سازمانی طلایی ۲ سازمانی طلایی ۳ سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۵۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعدادسابدامین – سایت ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس MySQL ۳ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
حجم بانک MySQL ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB
تعداد ایمیل پاپ تری ۵۰ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست Plesk yes yes yes yes yes yes yes yes yes
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtp yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد ویروس AntiVirus yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد اسپم Anti SPAM Filters yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده از اوت لوک نسخه XX yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکار yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات برنامه نویسی
PHP 5.2.x & 5.3.x yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Allows web users scripting yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Frontpage ext. yes yes yes yes yes yes yes yes yes
CGI support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Perl v.xx yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Python support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Custom error documents yes yes yes yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از SSL no yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان IP اختصاصی no yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات پایگاه داده Database Support
تعداد بانک MySQL ۳ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
حجم بانک MySQL ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB
مدیریت دیتابیس PHPMyAdmin yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ODBC DSN ۳ ۵ ۵ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰ ۸۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ورد پرس فارسی Word Press yes yes yes yes yes yes yes yes yes
جوملا Joomla CMS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
bbClone – counter no yes yes yes yes yes yes yes yes
gtChat – chat engine no no yes yes yes yes yes yes yes
هزینه ۶ ماهه ۱۶۳,۱۷۰ ۲۱۵,۴۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ ۶۷۴,۱۰۰ ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۲,۰۴۱,۲۰۰ ۲,۹۶۱,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه سالانه ۲۵۹,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۲ ساله هر سال ۲۳۳,۱۰۰ ۳۲۳,۱۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۹۶۳,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۲,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۳۰,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه ۳ ساله هر سال ۲۱۵,۸۳۳ ۲۹۹,۱۶۷ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۹۱,۶۶۷ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۹۱۶,۶۶۷ تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
نمایندگی حجمی ویندوز ایران Res-۱۰۰۰MB Res-۲۰۰۰MB Res-۵۰۰۰MB Res-۱۰۰۰۰MB Res-۲۰۰۰۰MB Res-۳۰۰۰۰MB
نظیمات اولیه (راه اندازی سرویس) رایگان yes yes yes yes yes yes
مزایای نمایندگی فروش هاست ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
امکانات عمومی
تعداد وب هاستینگ قابل ایجاد ۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰
حجم کل سرویس ۱۰۰۰MB ۲۰۰۰MB ۵۰۰۰MB ۱۰,۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB
ترافیک ماهانه ۲۵GB ۲۵GB ۱۰۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعداد دیتابیس MySQL ۱۰ ۱۰ ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
حجم بانک MySQL ۱۰۰MB ۱۰۰MB ۴۰۰MB ۴۰۰MB ۶۰۰MB ۶۰۰MB
تعداد دیتابیس MS SQL ۵ ۵ ۲۰ ۲۰ ۵۰ ۵۰
حجم بانک MS SQL ۲۵MB ۲۵MB ۱۰۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۲۰۰MB
تعداد ایمیل POP3 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Redirects ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Groups ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Responders ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mailing Lists ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
Plesk 11 yes yes yes yes yes yes
زبانهای برنامه نویسی (Programming Languages)
ASP 3.0 yes yes yes yes yes yes
ASP.NET 3.5 / ASP.NET 2.0 / ASP.NET 1.1 yes yes yes yes yes yes
ASP.NET 4.0 yes yes yes yes yes yes
ASP.NET 4.5 yes yes yes yes yes yes
Perl 5.x yes yes yes yes yes yes
PHP 5.x yes yes yes yes yes yes
Tcl 8.x yes yes yes yes yes yes
SHTML/DHTML yes yes yes yes yes yes
Microsoft MVC در Win 2008 R2 yes yes yes yes yes yes
Razor View Engine yes yes yes yes yes yes
پست الکترونیک(Email)
Email Accounts yes yes yes yes yes yes
POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3 yes yes yes yes yes yes
Web Mail yes yes yes yes yes yes
Auto Responders yes yes yes yes yes yes
Email Forwarding yes yes yes yes yes yes
Email Aliases yes yes yes yes yes yes
Vacation Message yes yes yes yes yes yes
Address Book yes yes yes yes yes yes
Virus Scanning yes yes yes yes yes yes
Live up-to-date Anti Spam yes yes yes yes yes yes
Send/Receive HTML formatted Messages yes yes yes yes yes yes
Processing Rules yes yes yes yes yes yes
Spell Checking yes yes yes yes yes yes
Personal Calendar yes yes yes yes yes yes
اجزاء برنامه نویسی (Components)
ASP Components yes yes yes yes yes yes
.NET Components yes yes yes yes yes yes
General Components yes yes yes yes yes yes
Windows Communication Foundation (WCF) yes yes yes yes yes yes
بانک اطلاعاتی (Database)
ODBC yes yes yes yes yes yes
MS SQL 2005 yes yes yes yes yes yes
MS SQL 2008 R2 yes yes yes yes yes yes
MS Access yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes
امنیت (Security)
Symantec Security Software yes yes yes yes yes yes
Protected by up-to-date Firewall yes yes yes yes yes yes
Password Protection yes yes yes yes yes yes
Permission Settings yes yes yes yes yes yes
Automatic Updates yes yes yes yes yes yes
پشتیبان گیری
هفتگی (Backup Server) yes yes yes yes yes yes
ماهیانه (Mirrored HDD) yes yes yes yes yes yes
امکانات جانبی
URL Forwarding yes yes yes yes yes yes
Virtual Directory yes yes yes yes yes yes
DNS Management yes yes yes yes yes yes
Anonymous FTP yes yes yes yes yes yes
File Manager yes yes yes yes yes yes
Custom Error Pages yes yes yes yes yes yes
معرفی به موتورهای جستجو yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی فنی
پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق پست الکترونیک yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق دور نگار yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق تیکت yes yes yes yes yes yes
هزینه ماهانه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۵۳۰,۰۰۰ ۸۳۲,۰۰۰ ۱,۱۴۴,۰۰۰ ۱,۴۸۹,۰۰۰
هزینه ۳ ماهه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۱,۹۲۲,۰۰۰ ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۴۳۷,۴۰۰
هزینه ۶ ماهه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۱,۸۸۵,۰۰۰ ۲,۹۵۷,۰۰۰ ۴,۰۶۲,۰۰۰ ۵,۲۸۸,۴۰۰
هزینه سالانه ارائه نمی شود ارائه نمی شود ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۸,۱۳۶,۰۰۰
خرید پکیج ارائه نمی شود ارائه نمی شود خـرید خـرید خـرید خـرید
نمایندگی حجمی لینوکس ایران Res-۱۰۰۰MB Res-۲۰۰۰MB Res-۵۰۰۰MB Res-۱۰۰۰۰MB Res-۲۰۰۰۰MB Res-۳۰۰۰۰MB
نظیمات اولیه (راه اندازی سرویس) رایگان yes yes yes yes yes yes
مزایای نمایندگی فروش هاست ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
امکانات عمومی
تعداد وب هاستینگ قابل ایجاد ۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰
حجم کل سرویس ۱۰۰۰MB ۲۰۰۰MB ۵۰۰۰MB ۱۰۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB
ترافیک ماهانه ۲۵GB ۲۵GB ۱۰۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعداد دیتابیس MySQL ۲۰ ۲۰ ۸۰ ۸۰ ۱۲۰ ۱۲۰
حجم بانک MySQL ۲۰۰MB ۲۰۰MB ۷۰۰MB ۷۰۰MB ۹۰۰MB ۹۰۰MB
تعداد ایمیل POP3 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Redirects ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Groups ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Responders ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mailing Lists ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
Plesk 11 yes yes yes yes yes yes
زبانهای برنامه نویسی (Programming Languages)
Perl 5.x yes yes yes yes yes yes
PHP 5.x.x yes yes yes yes yes yes
Python 2.x yes yes yes yes yes yes
Tcl 8.x yes yes yes yes yes yes
Ruby 1.x yes yes yes yes yes yes
SHTML/DHTML yes yes yes yes yes yes
Compiled CGI and SSI yes yes yes yes yes yes
پست الکترونیک(Email)
Email Accounts yes yes yes yes yes yes
POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3 yes yes yes yes yes yes
Web Mail yes yes yes yes yes yes
Auto Responders yes yes yes yes yes yes
Email Forwarding yes yes yes yes yes yes
Email Aliases yes yes yes yes yes yes
Vacation Message yes yes yes yes yes yes
Address Book yes yes yes yes yes yes
Virus Scanning yes yes yes yes yes yes
Live up-to-date Anti Spam yes yes yes yes yes yes
Send/Receive HTML formatted Messages yes yes yes yes yes yes
Processing Rules yes yes yes yes yes yes
Spell Checking yes yes yes yes yes yes
Personal Calendar yes yes yes yes yes yes
اجزاء برنامه نویسی (Components)
ASP Components yes yes yes yes yes yes
.NET Components yes