مناسب برای انواع طراحی سایت

هاست ویندوز ایران شخصـی نقره ای شخصی طلایی شرکتـی نقره ای شرکتی طلایی سازمانی نقره ای سازمانی طلایی ۱ سازمانی طلایی ۲ سازمانی طلایی ۳ سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۵۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعدادسابدامین – سایت ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مقدار فضای Ms SQL 2008 up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
مقدار فضای دیتابیس MySQL up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
تعداد ایمیل پاپ تری Email pop3 ۵۰ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست Plesk yes yes yes yes yes yes yes yes yes
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگا رایگان رایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtp yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده ازAJAX در محیط وب میل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد ویروس AntiVirus yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد اسپم Anti SPAM Filters yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده از اوت لوک نسخه XX yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکار yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات برنامه نویسی
ASP yes yes yes yes yes yes yes yes yes
PHP 5.2.x & 5.3.x & 5.4.x yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ASP.NET v 1.1, 2, 3, 3.5, 4 yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Frontpage ext. yes yes yes yes yes yes yes yes yes
CGI support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Custom error documents yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Perl v.xx na yes yes yes yes yes yes yes yes
Python support na yes yes yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از SSL na yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان IP اختصاصی na yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات پایگاه داده Database Support
MS Access yes yes yes yes yes yes yes yes yes
تعداد بانک MySQL ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
حجم بانک MySQL up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
مدیریت دیتابیس PHPMyAdmin yes yes yes yes yes yes yes yes yes
تعداد بانک Ms SQL Server ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۷ ۵
مقدار فضای Ms SQL 2008 up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
مدیریت دیتابیس Ms SQL Server yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ODBC DSN ۳ ۵ ۵ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰ ۴۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ورد پرس فارسی Word Press yes yes yes yes yes yes yes yes yes
جوملا Joomla CMS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
پورتال Dot Net Nuke فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
bbClone – counter na yes yes yes yes yes yes yes yes
gtChat – chat engine na na yes yes yes yes yes yes yes
خرید پکیج
هزینه یکسال (تـومـان) ۱۸۹,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰ ۴۷۹,۰۰۰ ۷۸۹,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۲,۱۸۹,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید

مجموع فضای مجاز مصرفی بانکهای اطلاعاتی MySQL و SQL Server در هر پلان حداکثر ۱۰% فضای کل پلان می باشد
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی برابر با مجموع تعداد وب سایتها و Sub domain ها می باشد.

هاست ویندوز خارج از کشور شخصـی نقره ای شخصی طلایی شرکتـی نقره ای شرکتی طلایی سازمانی نقره ای سازمانی طلایی ۱ سازمانی طلایی ۲ سازمانی طلایی ۳ سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه ۸GB ۲۰GB ۳۰GB ۴۰GB ۶۰GB ۸۰GB ۱۰۰GB ۱۲۰GB ۱۴۰GB
تعدادسابدامین – سایت ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
مقدار فضای Ms SQL 2008 up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
مقدار فضای دیتابیس MySQL up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10% up to 10%
تعداد ایمیل پاپ تری ۵۰ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست Plesk 11 yes yes yes yes yes yes yes yes yes
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtp yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده ازAJAX در محیط وب میل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد ویروس AntiVirus yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد اسپم Anti SPAM Filters yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده از اوت لوک نسخه XX yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکار yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات برنامه نویسی
ASP yes yes yes yes yes yes yes yes yes
PHP 5.2.x, 5.3.x yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ASP.NET v 1.1, 2, 3, 3.5, 4 yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Frontpage ext. yes yes yes yes yes yes yes yes yes
CGI support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Custom error documents yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Perl v.xx na yes yes yes yes yes yes yes yes
Python support na yes yes yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از SSL na yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان IP اختصاصی na yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات پایگاه داده Database Support
MS Access yes yes yes yes yes yes yes yes yes
تعداد بانک MySQL ۲ ۲ ۳ ۵ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
حجم بانک MySQL ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۳GB ۴GB ۵۶GB
مدیریت دیتابیس PHPMyAdmin yes yes yes yes yes yes yes yes yes
تعداد بانک Ms SQL Server ۱ ۲ ۲ ۳ ۵ ۵ ۱۰ ۲۰ ۴۰
مقدار فضای Ms SQL 2008 ۳۰MB ۴۰MB ۸۰MB ۲۰۰MB ۳۰۰MB ۴۰۰MB ۸۰۰MB ۱۶۰۰MB ۳۲۰۰MB
مدیریت دیتابیس Ms SQL Server yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ODBC DSN ۳ ۵ ۵ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰ ۴۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ورد پرس فارسی Word Press yes yes yes yes yes yes yes yes yes
جوملا Joomla CMS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
پورتال Dot Net Nuke فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
bbClone – counter na yes yes yes yes yes yes yes yes
gtChat – chat engine na na yes yes yes yes yes yes yes
خرید پکیج
هزینه یکسال (تـومـان) ۲۱۹,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۵۸۶,۸۰۰ ۷۸۹,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۲,۱۸۹,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید

مجموع فضای مجاز مصرفی بانکهای اطلاعاتی MySQL و SQL Server در هر پلان حداکثر ۱۰% فضای کل پلان می باشد
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی برابر با مجموع تعداد وب سایتها و Sub domain ها می باشد.

مناسب برای انواع طراحی سایت

هاست لینوکس ایران شخصـی نقره ای شخصی طلایی شرکتـی نقره ای شرکتی طلایی سازمانی نقره ای سازمانی طلایی ۱ سازمانی طلایی ۲ سازمانی طلایی ۳ سازمانی طلایی ۴
مقدار فضا ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۶۰GB
ترافیک ماهیانه ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۵۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعدادسابدامین – سایت ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
تعداد پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس MySQL ۳ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
حجم بانک MySQL ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB
تعداد ایمیل پاپ تری ۵۰ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست Plesk yes yes yes yes yes yes yes yes yes
بکاپ گیری منظم از وب هاستینگ yes yes yes yes yes yes yes yes yes
هزینه تنظیمات اولیه و راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
امکانات پست الکترونیکی
مدیریت ایمیل از طریق وب(Web Mail) yes yes yes yes yes yes yes yes yes
دسترسی از طریق POP3,I Map,Smtp yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد ویروس AntiVirus yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ضد اسپم Anti SPAM Filters yes yes yes yes yes yes yes yes yes
استفاده از اوت لوک نسخه XX yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان فروارد ایمیل+امکان پارک ایمیل yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Catch-All Email+پاسخگوی خودکار yes yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات برنامه نویسی
PHP 5.2.x & 5.3.x yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Allows web users scripting yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Frontpage ext. yes yes yes yes yes yes yes yes yes
CGI support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Perl v.xx yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Python support yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Custom error documents yes yes yes yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از SSL no yes yes yes yes yes yes yes yes
امکان IP اختصاصی no yes yes yes yes yes yes yes yes
امکانات پایگاه داده Database Support
تعداد بانک MySQL ۳ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
حجم بانک MySQL ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB
مدیریت دیتابیس PHPMyAdmin yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ODBC DSN ۳ ۵ ۵ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰ ۸۰
بسته های نرم افزاری رایگان Free Applications Pack
تالار گفتمان(فروم) PHPBB فارسی yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ورد پرس فارسی Word Press yes yes yes yes yes yes yes yes yes
جوملا Joomla CMS yes yes yes yes yes yes yes yes yes
bbClone – counter no yes yes yes yes yes yes yes yes
gtChat – chat engine no no yes yes yes yes yes yes yes
خرید پکیج
هزینه یکسال (تـومـان) ۱۵۹,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰ ۴۳۹,۸۰۰ ۶۴۹,۰۰۰ ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۸۳۹,۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید پکیج خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید

مناسب برای انواع طراحی سایت

نمایندگی حجمی ویندوز ایران Res-1000MB Res-2000MB Res-5000MB Res-10000MB Res-20000MB Res-30000MB
نظیمات اولیه (راه اندازی سرویس) رایگان yes yes yes yes yes yes
مزایای نمایندگی فروش هاست ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
امکانات عمومی
تعداد وب هاستینگ قابل ایجاد ۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰
حجم کل سرویس ۱۰۰۰MB ۲۰۰۰MB ۵۰۰۰MB ۱۰,۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB
ترافیک ماهانه ۲۵GB ۲۵GB ۱۰۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعداد دیتابیس MySQL ۱۰ ۱۰ ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
حجم بانک MySQL ۱۰۰MB ۱۰۰MB ۴۰۰MB ۴۰۰MB ۶۰۰MB ۶۰۰MB
تعداد دیتابیس MS SQL ۵ ۵ ۲۰ ۲۰ ۵۰ ۵۰
حجم بانک MS SQL ۲۵MB ۲۵MB ۱۰۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۲۰۰MB
تعداد ایمیل POP3 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Redirects ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Groups ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Responders ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mailing Lists ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
Plesk 11 yes yes yes yes yes yes
زبانهای برنامه نویسی (Programming Languages)
ASP 3.0 yes yes yes yes yes yes
ASP.NET 3.5 / ASP.NET 2.0 / ASP.NET 1.1 yes yes yes yes yes yes
ASP.NET 4.0 yes yes yes yes yes yes
ASP.NET 4.5 yes yes yes yes yes yes
Perl 5.x yes yes yes yes yes yes
PHP 5.x yes yes yes yes yes yes
Tcl 8.x yes yes yes yes yes yes
SHTML/DHTML yes yes yes yes yes yes
Microsoft MVC در Win 2008 R2 yes yes yes yes yes yes
Razor View Engine yes yes yes yes yes yes
پست الکترونیک(Email)
Email Accounts yes yes yes yes yes yes
POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3 yes yes yes yes yes yes
Web Mail yes yes yes yes yes yes
Auto Responders yes yes yes yes yes yes
Email Forwarding yes yes yes yes yes yes
Email Aliases yes yes yes yes yes yes
Vacation Message yes yes yes yes yes yes
Address Book yes yes yes yes yes yes
Virus Scanning yes yes yes yes yes yes
Live up-to-date Anti Spam yes yes yes yes yes yes
Send/Receive HTML formatted Messages yes yes yes yes yes yes
Processing Rules yes yes yes yes yes yes
Spell Checking yes yes yes yes yes yes
Personal Calendar yes yes yes yes yes yes
اجزاء برنامه نویسی (Components)
ASP Components yes yes yes yes yes yes
.NET Components yes yes yes yes yes yes
General Components yes yes yes yes yes yes
Windows Communication Foundation (WCF) yes yes yes yes yes yes
بانک اطلاعاتی (Database)
ODBC yes yes yes yes yes yes
MS SQL 2005 yes yes yes yes yes yes
MS SQL 2008 R2 yes yes yes yes yes yes
MS Access yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes
امنیت (Security)
Symantec Security Software yes yes yes yes yes yes
Protected by up-to-date Firewall yes yes yes yes yes yes
Password Protection yes yes yes yes yes yes
Permission Settings yes yes yes yes yes yes
Automatic Updates yes yes yes yes yes yes
پشتیبان گیری
هفتگی (Backup Server) yes yes yes yes yes yes
ماهیانه (Mirrored HDD) yes yes yes yes yes yes
امکانات جانبی
URL Forwarding yes yes yes yes yes yes
Virtual Directory yes yes yes yes yes yes
DNS Management yes yes yes yes yes yes
Anonymous FTP yes yes yes yes yes yes
File Manager yes yes yes yes yes yes
Custom Error Pages yes yes yes yes yes yes
معرفی به موتورهای جستجو yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی فنی
پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق پست الکترونیک yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق دور نگار yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق تیکت yes yes yes yes yes yes
خرید پکیج
هزینه یکسال (تـومـان) ۵۴۰,۰۰۰ ۷۴۷,۰۰۰ ۱,۳۱۴,۰۰۰ ۲,۰۶۵,۰۰۰ ۲,۸۱۲,۰۰۰ ۳,۷۴۴,۰۰۰
خرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید
نمایندگی حجمی لینوکس ایران Res-1000MB Res-2000MB Res-5000MB Res-10000MB Res-20000MB Res-30000MB
نظیمات اولیه (راه اندازی سرویس) رایگان yes yes yes yes yes yes
مزایای نمایندگی فروش هاست ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
ثبت و تمدید دامنه
و سایر خدمات
امکانات عمومی
تعداد وب هاستینگ قابل ایجاد ۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰۰
حجم کل سرویس ۱۰۰۰MB ۲۰۰۰MB ۵۰۰۰MB ۱۰۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB ۲۰,۰۰۰MB
ترافیک ماهانه ۲۵GB ۲۵GB ۱۰۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۲۰۰GB
تعداد دیتابیس MySQL ۲۰ ۲۰ ۸۰ ۸۰ ۱۲۰ ۱۲۰
حجم بانک MySQL ۲۰۰MB ۲۰۰MB ۷۰۰MB ۷۰۰MB ۹۰۰MB ۹۰۰MB
تعداد ایمیل POP3 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Redirects ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Groups ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mail Responders ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
تعداد Mailing Lists ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰
Plesk 11 yes yes yes yes yes yes
زبانهای برنامه نویسی (Programming Languages)
Perl 5.x yes yes yes yes yes yes
PHP 5.x.x yes yes yes yes yes yes
Python 2.x yes yes yes yes yes yes
Tcl 8.x yes yes yes yes yes yes
Ruby 1.x yes yes yes yes yes yes
SHTML/DHTML yes yes yes yes yes yes
Compiled CGI and SSI yes yes yes yes yes yes
پست الکترونیک(Email)
Email Accounts yes yes yes yes yes yes
POP3/SMTP/IMAP4/LDAP3 yes yes yes yes yes yes
Web Mail yes yes yes yes yes yes
Auto Responders yes yes yes yes yes yes
Email Forwarding yes yes yes yes yes yes
Email Aliases yes yes yes yes yes yes
Vacation Message yes yes yes yes yes yes
Address Book yes yes yes yes yes yes
Virus Scanning yes yes yes yes yes yes
Live up-to-date Anti Spam yes yes yes yes yes yes
Send/Receive HTML formatted Messages yes yes yes yes yes yes
Processing Rules yes yes yes yes yes yes
Spell Checking yes yes yes yes yes yes
Personal Calendar yes yes yes yes yes yes
اجزاء برنامه نویسی (Components)
ASP Components yes yes yes yes yes yes
.NET Components yes yes yes yes yes yes
General Components yes yes yes yes yes yes
Windows Communication Foundation (WCF) yes yes yes yes yes yes
بانک اطلاعاتی (Database)
ODBC yes yes yes yes yes yes
MS SQL 2005 yes yes yes yes yes yes
MS SQL 2008 R2 yes yes yes yes yes yes
MS Access yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes
امنیت (Security)
Symantec Security Software yes yes yes yes yes yes
Protected by up-to-date Firewall yes yes yes yes yes yes
Password Protection yes yes yes yes yes yes
Permission Settings yes yes yes yes yes yes
Automatic Updates yes yes yes yes yes yes
پشتیبان گیری
هفتگی (Backup Server) yes yes yes yes yes yes
ماهیانه (Mirrored HDD) yes yes yes yes yes yes
امکانات جانبی
URL Forwarding yes yes yes yes yes yes
Virtual Directory yes yes yes yes yes yes
DNS Management yes yes yes yes yes yes
Anonymous FTP yes yes yes yes yes yes
File Manager yes yes yes yes yes yes
Custom Error Pages yes yes yes yes yes yes
معرفی به موتورهای جستجو yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی فنی
پشتیبانی تلفنی ۲۴ ساعته yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق پست الکترونیک yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق دور نگار yes yes yes yes yes yes
پشتیبانی از طریق تیکت yes yes yes yes yes yes
خرید پکیج
هزینه یکسال (تـومـان) ۴۳۲,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۸۵۵,۰۰۰ ۲,۷۵۴,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
خرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید خـرید
سرور مجازی ایران لینوکس – ویندوز
VPS شخصی شرکتی سازمانی  VPS IIII  VPS V  VPS VI  VPS VII
Setup fee – Tomans رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
Disk Space
Disk Space – Dedicated ۳۰GB ۶۰GB ۹۰GB  ۱۲۰GB  ۱۵۰GB  ۱۷۵GB  ۲۰۰GB
Mirrored HDDs yes yes yes yes yes yes yes
HDD Type SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10  SAS RAID 10  SAS RAID 10  SAS RAID 10  SAS RAID 10
RAM
RAM ۱Gb ۲Gb ۳Gb  تماس بگیرید  تماس بگیرید  تماس بگیرید  تماس بگیرید
CPU
CPU (Dedicated) ۱core ۲core ۳core  تماس بگیرید  تماس بگیرید  تماس بگیرید  تماس بگیرید
CPU (Burst) ۱۰۰۰MHz ۲۰۰۰MHz ۲۰۰۰MHz  تماس بگیرید  تماس بگیرید  تماس بگیرید  تماس بگیرید
Network
Traffic Quote / Month ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۳۰۰GB  ۱۳۵Gb  ۱۷۰Gb  ۲۰۰Gb  ۲۵۰Gb
Uplink Port ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps  ۱۰۰Mbps  ۱۰۰Mbps  ۱۰۰Mbps  ۱۰۰Mbps
IPs (Dedicated) ۱ ۱ ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
Additional Features
Email/FTP Accounts yes yes yes yes yes yes yes
Remote Reboot yes yes yes yes yes yes yes
Admin / Root Access yes yes yes yes yes yes yes
Private DNS’es yes yes yes yes yes yes yes
Firewall / VPN yes yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes yes
Third Party Software yes yes yes yes yes yes yes
RDP yes yes yes yes yes yes yes
هزینه یک ماه (تـومـان) ۱۶۶۶۶۶ ۱۹۵۵۰۰ ۲۷۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه شش ماه (تـومـان) ۸۴۰۰۰۰ ۱۴۰۷۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه یکسال (تـومـان) ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۳۴۶۰۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید آنلاین خرید خرید خرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
سرور اختصاصی ایران لینوکس – ویندوز
Dedicated Server ۱۲۵ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰  DS V  DS VI  DS VII
Setup fee – Tomans ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
Disk Space
Disk Space – Dedicated ۱۲۵GB ۲۵۰GB ۵۰۰GB  ۱۰۰۰GB  ۲۰۰۰GB  ۳۰۰۰GB  ۴۰۰۰GB
Mirrored HDDs yes yes yes yes yes yes yes
HDD Type SAS RAID 10 SAS RAID 10 SAS RAID 10  SSD  RAID 10  SSD SAS Hybrid RAID 10  SSD SAS Hybrid RAID 10  SSD SAS Hybrid RAID 10
RAM
RAM ۸Gb ۱۶Gb ۳۲Gb ۶۴Gb ۱۲۸Gb ۲۵۶Gb ۲۵۶Gb
CPU
CPU (Dedicated) ۲core ۲core ۴core ۸core ۱۶core ۱۶core ۱۶core
CPU (Burst) ultimate ultimate ultimate ultimate ultimate ultimate ultimate
Network
Traffic Quote / Month ۵۰۰GB ۵۰۰GB ۵۰۰GB  ۱۰۰۰Gb  ۱۵۰۰Gb  ۲۰۰۰Gb  ۲۵۰۰Gb
Uplink Port ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps ۱۰۰Mbps  ۱۰۰Mbps  ۱۰۰Mbps  ۱۰۰Mbps  ۱۰۰Mbps
IPs (Dedicated) ۱ ۱ ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
Additional Features
Email/FTP Accounts yes yes yes yes yes yes yes
Remote Reboot yes yes yes yes yes yes yes
Admin / Root Access yes yes yes yes yes yes yes
Private DNS’es yes yes yes yes yes yes yes
Firewall / VPN yes yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes yes
Third Party Software yes yes yes yes yes yes yes
RDP yes yes yes yes yes yes yes
هزینه یک ماه (تـومـان) ۴۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰  ۲۵۰۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شش ماه (تـومـان)۱۵% off ۲۰۴۰۰۰۰ ۳۶۷۲۰۰۰ ۷۳۴۴۰۰۰ ۱۲۷۵۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
یکسال (تـومـان) ۳۰% off ۳۳۶۰۰۰۰ ۶۰۴۸۰۰۰ ۱۲۰۹۶۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
خرید آنلاین خرید خرید خرید خرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
میزبانی ایمیل ۵۰۰MB ۱۰۰۰MB ۲۰۰۰MB
Web Mail yes yes yes
Auto Responders yes yes yes
Email Forwarding yes yes yes
Email Aliases yes yes yes
Vacation Message yes yes yes
Address Book yes yes yes
Virus Scanning yes yes yes
Live up-to-date Anti Spam yes yes yes
Send/Receive HTML formatted Messages yes yes yes
Processing Rules yes yes yes
Spell Checking yes yes yes
Personal Calendar yes yes yes
۲۴*۷ Support yes yes yes
قیمت ماهانه (تـومـان) ۱۵۲,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
خرید خـرید خـرید خـرید

بسته طراحی سایت فروشگاهی

از

۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان

طراحی سایت وساخت فروشگاه آنلاین و بهبود فروشگاه موجود
میزبانی وب فروشگاه و بانکهای اطلاعاتی
ارائه کلیه خدمات امنیتی فروشگاه آنلاین شما
مشاوره در طراحی نظام فروش و توزیع آنلاین
ایجاد ارتباط دوسویه با سیستم مالی و حسابداری و انبار موجود
طراحی و ایجاد بخشهای CRM و Tracking
طراحی و ایجاد شرایط فروش چند تامین کننده
ایجاد شرایط دریافت مجوزها و نماد های لازم
عکاسی صنعتی از محصولات و کالاهای فروشگاه
ارائه خدمات E-Marketing (اطلاعات بیشتر)
 سفارش طراحی سایت

بسته طراحی سایت سازمانی

جهت اطلاعات بیشتر با

واحد مشاوره

تماس بگیرید.

یکپارچه سازی نرم افزارهای سازمان از طریق پرتال
مشاوره در ایجاد اتوماسیون و حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان
اجرای CRM و ERP وMIS و helpdesk
طراحی انواع داشبوردهای مدیریتی اختصاصی هر سازمان مبتنی بر وب
طراحی سایت و آنلاین سازی فرآیند های بخشی و یا کلی سازمان
 سفارش طراحی سایت

بسته طراحی سایت شرکتی

از

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان

طراحی و ایجاد و بهبود وب سایت موجود
میزبانی وب اطلاعات مربوط به سایت(هاستینگ)
معرفی کامل محصولات و خدمات در طراحی سایت
طراحی انواع کاتالوگ و خدمات چاپی و طراحی
طراحی انواع کاتالوگ آنلاین به صورت فایل جداگانه
طراحی و ایجاد بخش دانش محور در سایت
طراحی و ایجاد بخش مقالات و فروم و وبلاگ
طراحی و راه اندازی سیستم CRM , Helpdesk
عکاسی صنعتی از سازمان و محصولات
طراحی و ایجاد و انواع بنرهای تبلیغاتی
ارائه خدمات E-Marketing (اطلاعات بیشتر)
 سفارش طراحی سایت

بسته کسب و کارهای کوچک

از

۸۹۰,۰۰۰

تومان

طراحی سایت و ایجاد وب سایت و بهبود سایت موجود
میزبانی وب اطلاعات مربوط به سایت(هاستینگ)
طراحی و اجرا و پیاده سازی صفحات وب سایت
ایجاد کنسول ارتباط بر خط با صاحبان سایت
قابلیت بروز آوری اطلاعات توسط کاربر
بخش مقالات ، اخبار ، فروم و وبلاگ در سایت
 سفارش طراحی سایت